STRONA GŁÓWNA
AKTUALNOŚCI
AKCJE
ZARZĄD
SPRZĘT
KSRG
KLUB HDK
PATRON
HISTORIA
+ ODESZLI
GALERIA
KONTAKT
Aktualności
Walne zebranie 2013:
26 stycznia 2013 roku o godz. 17:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Łukowej rozpoczęło się walne zebranie sprawozdawcze naszej jednostki. Otwarcia zebrania dokonał druh prezes Stanisław Pękala i on również został wybrany na jego przewodniczącego. Wybrano też protokolanta i komisję uchwał i wniosków. Następnie uczczono chwilą ciszy pamięć zmarłego druha Franciszka Ćwika, który odszedł z naszych szeregów w roku sprawozdawczym. Później przewodniczący powitał przybyłych gości: Komendanta Powiatowego PSP w Biłgoraju - bryg. Krzysztofa Michońskiego, Przewodniczącego Rady Gminy w Łukowej pana Tadeusza Kraczka, Wójta Gminy Łukowa pana Stanisława Kozyrę, Prezesa ZOG ZOSP RP w Łukowej druha Tadeusza Budzyńskiego, Komendanta Gminnego OSP druha Krzysztofa Kowalika, Prezesa klubu HDK przy OSP w Łukowej pana Roberta Chmiela, oraz wszystkich przybyłych strażaków. Sprawozdanie z działalności przedstawił dh sekretarz Mieczysław Buczko, a sprawozdanie finansowe dh skarbnik Krzysztof Paluch. Następnie dh Marek Kozyra - przewodniczący komisji rewizyjnej przedstawił sprawozdanie tejże komisji i postawił wniosek o udzielenie absolutorium zarządowi za okres sprawozdawczy. Przedstawiono następnie plan działalności i plan finansowy na rok bieżący. W dyskusji nad sprawozdaniami i planami poruszono sprawy przyjęcia nowych strażaków. W wyniku głosowania zarząd jednogłośnie uzyskał wotum zaufania za okres sprawozdawczy, za co w jego imieniu podziękował dh prezes Stanisław Pękala. Również jednogłośnie przyjęto plan działalności i plan finansowy na rok 2013. W punkcie wolne wnioski głos zabrał m.in. komendant powiatowy PSP bryg. Krzysztof Michoński, który wysoko ocenił naszą jednostkę pod względem gotowości bojowej, wyszkolenia jak i posiadanego sprzętu p.poż. Nie obyło się również bez podziękowań dla druhów strażaków z naszej jednostki za udział w 50- ciu akcjach w 2012 roku. Następnie głos zabrał prezes ZG dh Tadeusz Budzyński, który przedstawił w liczbach naszą działalność i tak: 50 wyjazdów, w tym 44 pożary (7 razy do budynków) i 6 inne miejscowe zagrożenia. Razem w działaniach brało udział 289 łukowskich strażaków, a nasza jednostka zużyła prawie 1500 litrów paliwa. Pan wójt Stanisław Kozyra przedstawił plany Urzędu Gminy dotyczące naszej jednostki i podziękował za udział w akcjach jak i za zaangażowanie w organizacji imprez i uroczystości na terenie naszej gminy, oraz złożył życzenia wszystkim strażakom. Na koniec pan Robert Chmiel prezes klubu Honorowych Dawców Krwi, działającego przy naszej jednostce podziękował wszystkim strażakom - krwiodawcom za udział w akcjach poboru krwi i przedstawił plan funkcjonowania klubu w 2013 roku. Podjęto także uchwały m.in. o przyjęciu nowych strażaków i przyjęciu wniosków do realizacji w bieżącym roku. W tym roku w szeregi naszej jednostki wstąpili: Sylwester Bielak, Kamil Kraczek, Albert Stasiejko i Marcin Turczyniak. Druh Pękala zakończył zebranie i zaprosił wszystkich do budynku remizy na tradycyjną choinkę noworoczną, gdzie w miłej atmosferze i przy suto zastawionych stołach bawiliśmy się do późnych godzin nocnych.