STRONA GŁÓWNA
AKTUALNOŚCI
AKCJE
ZARZĄD
SPRZĘT
KSRG
KLUB HDK
PATRON
HISTORIA
+ ODESZLI
GALERIA
KONTAKT
Historia
Ogień do czasu gdy znajduje się pod kontrolą człowieka jest dobrodziejstwem dla ludzi, jest czynnikiem postępu i rozwoju cywilizacji, ale z chwilą gdy wymknie się spod kontroli stanowi groźny żywioł, który niszczy dorobek życia ludzkiego, zagraża bezpieczeństwu życia. Stąd od zarania dziejów ludzkości wyłania się potrzeba przeciwstawienia się temu groźnemu żywiołowi. Próby zaspokojenia tych potrzeb były różne. Jednak coraz wyraźniej zaznaczała się konieczność wyłonienia oddziału ludzi odpowiednio przygotowanych do prowadzenia walki z ogniem oraz dysponujących sprzętem niezbędnym do walki z pożarem.
Na terenie gminy pierwsza OSP powstała w 1925r. W Łukowej, jej założycielami byli Paweł Adamiec- kierownik miejscowej szkoły i Jan Czapka- Sekretarz gminy w Łukowej. Jan Czapka był jej pierwszym prezesem, a Paweł Adamiec naczelnikiem. Zastępcą naczelnika był Czesław Świerzawski- pracownik gminy. Członkami tej straży byli miejscowi ochotnicy, a wśród nich między innymi: Sak Wojciech, Grzyb Jan, Makuch Józef, Nizio Michał, Mach Stanisław, Kowal Kazimierz:, Lewański Wawrzyniec,Buczek Stanisław.
Pierwsza jednostka liczyła 25 strażaków: sprytnych, zdolnych i tęgich młodzieńców od 17 roku życia. Na początek powiat Biłgoraj przekazał jednostce sikawkę ręczną, drugą kupili nieco później sami. Na umundurowanie i zakup sprzętu zarabiali wystawiając jasełka, organizując loterie, fanty i zabawy. Współorganizatorami tych imprez byli nauczyciele, aptekarz, ksiądz i pracownicy gminy.
W 1926 roku rozpoczęto budowę drewnianej remizy na placu obok gminy przy drodze Łukowa- Księżpol. W 1927 roku obiekt ten oddano do użytku. Składał się z sali tanecznej ze sceną i dwu pomieszczeń pomocniczych.

Na początku lat trzydziestych jednostka startując w zawodach zdobywała nagrody w postaci sprzętu strażackiego np.: w 1931 roku OSP Łukowa wygrała węże, a w 1932 roku pierwszą w gminie motopompę "Leopolia" produkcji lwowskiej. Przydział motopompy był nagrodą z Lublina za sprawne ugaszenie pożaru budynku mieszkalnego u OB. Paczwa w Łukowej cz. IV. Był to drewniany budynek kryty słomą.

W latach 1933- 1934 cała jednostka jest już umundurowana. Naczelnikiem jej zostaje Buczek Stanisław, który po przeszkoleniu obsługuje również motopompę.
W czasie okupacji działalność OSP jest mocno ograniczona przez okupanta, a niekiedy wprost zamiera. Strażacy ograniczają się tylko do gaszenia nielicznych, gdyż do gaszenia pożarów wsi pacyfikowanych jednostki nie były dopuszczane. Tak jak w przypadku spalenia wsi Szarajówka w dniu 18 mają 1943 roku, gdzie spalono zabudowania i żywcem około 20 mieszkańców tej wsi. Straż z Łukowej w okresie okupacji brała udział w gaszeniu pożaru składowanego przez okupanta siana w Tarnogrodzie.
W tym czasie naczelnikiem rejonowym straży był porucznik Kozłowski- były nauczyciel. Rejon ten obejmował straże w Łukowej, Chmielku, Obszy i Dorbozach.
Podczas pacyfikacji wsi Łukowa w dniu 3 lipca 1943 roku władze niemieckie nie wysiedlały rodzin strażaków. I tak pozostało po wysiedleniu kilkunastu strażaków, a wśród nich między innymi: Pieczonka Adam, Garbacz Jan, Grzyb Jan, Połuch Jan, Kowalik Stanisław, Kraczek Andrzej, Turczyniak Stanisław. Strażacy między innymi pełnili dyżury na wartowni przy remizie, wykorzystywani byli do zbierania i grzebania osób pomordowanych. Wielu działaczy pożarnictwa przeszło do ruchu oporu.
Nastąpił lipiec 1944 roku, Niemcy pod ciosami zwycięskiej Armii Radzieckiej wycofują się z Polski, wyzwolona zostaje Zamojszczyzna. Wraz z odbudową wyzwolonej Ojczyzny rozwijają się i odbudowują straże pożarne.
Po wyzwoleniu naczelnikiem OSP w Łukowej nadal był Stanisław Buczek. Jednostka dostosowała samochód skrzyniowy Ford do celów strażackich. Kierowcą samochodu był Jan Grzyb, a przystosował samochód Lucjan Żółw.
Na przełomie lat 1959/60 naczelnikiem zostaje Franciszek Ćwik, a prezesem Stanisław Kryń.
W 1961 roku łukowscy strażacy dostają z Komendy Powiatowej Straży w Biłgoraju samochód - Stara skrzyniowego.
W 1962 roku jednostka z Łukowej rozpoczyna budowę obiektu strażackiego - obecny GOK. Rok 1965 przynosi strażakom kolejny samochód - używany, bojowy Star.
Kolejnymi prezesami OSP Łukowa, po rezygnacji w 1964 roku Stanisława Krynia są: Stanisław Grzyb, Jan Kopf, Stefan Kowalik, a od 1979 roku ponownie Stanisław Kryń. Naczelnikami zaś: Stanisław Buczek, Stanisław Ciepla, Tadeusz Jeleń, Stanisław Kraczek, Józef Dzikoń, Jan Paluch, Józef Kowalik i Stanisław Pękala.
Rok 1973 przyniósł reorganizację najniższego szczebla władzy terenowej. W miejsce dotychczasowych Gromadzkich Rad Narodowych powstały Urzędy Gminy. W związku z reorganizacją zaszła konieczność utworzenia nowych strażackich władz terenowych a mianowicie zarządów gminnych OSP. Prezesami nowo powstałych zarządów zostali naczelnicy gmin. Wybrano też komendantów gminnych OSP. Pierwszym Prezesem Zarządu Gminnego Związku OSP Łukowa został Jan Kozak, a komendantem gminnym Stanisław Ciepla.
W 1978 roku funkcję Prezesa Zarządu Gminnego pełni Jan Pikuta.
W połowie lat 70-tych na placu gminnym przy areszcie pobudowany zostaje garaż na samochód strażacki. Rozebrana zostaje stara remiza strażacka. Materiał przekazany zostaje na Szarajówkę z przeznaczeniem na świetlicę.
Od 1978 roku funkcję Prezesa Zarządu Gminnego obejmuje Tadeusz Budzyński.
Rok 1981- oddanie do użytku dwu drewnianych budynków obok GOK, wybudowanych przez strażaków w czynie społecznym. Prowadzone są prace remontowo - adaptacyjne przy GOK w Łukowej, pomieszczenia parteru i dobudowany garaż mają służyć celom strażackim. Pomieszczenia oddane zostają do użytku na przełomie 1982 i 1983 roku.
W 1982 roku następuje podział gminy. Powstaje Gmina Obsza i Gmina Łukowa. Funkcję komendanta gminnego w Łukowej obejmuje Stanisław Ciepla.
W 1985 roku powstaje w Łukowej orkiestra strażacka. W tym też roku OSP Łukowa w nagrodę za zajęcie I miejsca w zawodach rejonowych dostaje nowy samochód bojowy Star 244, a w 1986 - samochód Żuk i staje się jednostką typu S2. W tymże roku rozpoczyna się budowa strażnicy o dwu kondygnacjach obok budynku GOK.
Na zawodach jednostek OSP z rejonu biłgorajskiego, które odbyły się w Chmielku w 1987r. nasza jednostka zdobyła II miejsce spośród 40 biorących w nich udział.
Dzień 22 maja 1988 r. był dla historii straży Gminy Łukowa wyjątkowy. W tym to dniu odbyła się na placu przed nową strażnicą Wojewódzka Inauguracja Dnia Strażaka - Łukowa 88, połączona z wręczeniem sztandaru dla Zarządu Gminnego Związku OSP w Łukowej i oddaniem do użytku wspomnianej już remizo - świetlicy oraz 60 - leciem Ochotniczej Straży Pożarnej w Łukowej.
W uroczystościach udział wzięli m.in. : dr Marian Wysocki - I Sekretarz KW PZPR w Zamościu a zarazem Prezes ZW ZOSP w Zamościu, Stanisław Binięda - Wicewojewoda Zamojski, płk Tadeusz Portko - Szef WUSW w Zamościu, płk Wacław Purchała - Szef WSW w Zamościu, płk pożarnictwa Edward Wisz - Komendant WSP w Zamościu, Grzegorz Flor - Przewodniczący ZW ZSMP w Zamościu, Bronisław Witkowski - Dyrektor OW PZU w Zamościu, Andrzej Szostak - I Sekretarz KG PZPR w Łukowej oraz przedstawiciele Komendy Rejonowej Straży Pożarnych w Biłgoraju z mjr poż. Mieczysławem Kanty. Obecni byli miejscowi druhowie, strażacy z Aleksandrowa i Babic oraz wspaniała Orkiestra Strażacka z Zaburza.
Uroczystościom przewodniczył Naczelnik Gminy Łukowa inż. Janusz Lachowski, pododdziałami strażackimi dowodził Komendant Rejonowy SP w Biłgoraju mjr poż. Mieczysław Kanty. Wręczenia sztandaru, zgodnie z ceremoniałem przewidzianym dla tego typu uroczystości dokonał Prezes ZW ZOSP w Zamościu dr Marian Wysocki. Wygłosił również okolicznościowy referat. Podziękowanie za wręczony sztandar złożył Prezes ZG ZOSP druh Tadeusz Budzyński. Przedstawił też zwięzły rys historyczny jednostek działających na terenie gminy.
Dzień obfitował w medale i dyplomy: Złotym Znakiem związku odznaczony został Prezes miejscowej jednostki Stanisław Kryń. Dyplomy ZW ZOSP za długoletnią ofiarną działalność strażacką otrzymali: Wawrzyniec Lewański, Kazimierz Kowal, Stanisław Mach i Stanisław Buczek. Przecięcia wstęgi symbolizującej oddanie do użytku remizo - świetlicy dokonał Prezes ZW ZOSP dr Marian Wysocki. Po zwiedzeniu poszczególnych pomieszczeń wystąpiły Zespoły Śpiewacze KGW z Łukowej III, IV i Pisklak oraz Orkiestra Strażacka z Zaburza.
Gminne Zawody Sportowo- Pożarnicze jednostek OSP odbyły się 5 czerwca 88 r. w Babicach. Nasza jednostka zajęła I miejsce.
10 lipca 1988r. druhowie z Łukowej oraz strażacka orkiestra brali udział w uroczystościach 60 - lecia powstania OSP Chmielek.
Rok 1988 zamyka się 12 pożarami, w tym 5 w lasach. Łączne straty to 11.396 tys. zł w tym w budynkach 1.399 tys. zł. Większość pożarów budynków to pożary suszarni tytoniu. Jednostka brała również udział w gaszeniu pożarów poza terenem gminy.
W zebraniu sprawozdawczym w styczniu 1989 roku wziął udział m.in. Komendant Wojewódzki Straży Pożarnej w Zamościu płk poż. Edward Wisz.
Po zakończeniu zebrania odbyła się "choinka noworoczna" przy akompaniamencie orkiestry strażackiej.
Podczas gminnych zawodów sportowo - pożarniczych, które odbyły się 28 maja 1989r. w Różańcu druhowie z Łukowej zajęli II miejsce.
20 sierpnia 89r. łukowscy strażacy uczestniczyli w uroczystościach 30 - lecia powstania OSP Pisklaki.
Rok 1989 to 10 pożarów ze stratami w wysokości 10.620 tys. zł.
W ramach współzawodnictwa statutowego za 1988 rok Zarząd Gminny ZOSP w Łukowej zajął 8 miejsce na 51 zarządów gminnych, które przystąpiły do współzawodnictwa, a najlepsza jednostka z terenu naszej gminy OSP Łukowa - 23 miejsce na 558 jednostek OSP w województwie.
20 stycznia 1990 roku odbyło się zebranie sprawozdawcze w OSP Łukowa podsumowujące wyniki działalności za 1989 rok i wytyczające plany na rok1990. W zebraniu uczestniczyli: Komendant Wojewódzki Straży Pożarnej w Zamościu płk poż. Edward Wisz, Szef WSW w Zamościu płk Kurowski, Komendant WKU w Zamościu płk Zawadzki. Po zebraniu wszyscy bawili się na choince noworocznej przy akompaniamencie łukowskiej orkiestry strażackiej pod batutą druha Franciszka Iwańca.
Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze dla gmin; Obsza, Tarnogród i Łukowa odbyły się 20 maja 1990 r. w Łukowej. W naszej gminie zwyciężyła OSP Łukowa. Jednostka była także najlepsza w gminie ramach współzawodnictwa statutowego za 1989 rok.
26 mają odbyły się wybory do Rady Gminy w Łukowej. W ich wyniku w radzie znalazło się dwu strażaków z Chmielka i Pisklak. Sołtysami w swoich miejscowościach lub częściach miejscowości też zostają druhowie OSP. W Łukowej II sołtysem wybrano druha Stanisława Pękalę.
10 pożarów i straty w wysokości 177.772 tys zł to bilans roku 1990.
Rok 1991 rozpoczęto przyśpieszonym zebraniem sprawozdawczo - wyborczym. Podsumowano na nim działalność jednostki w 1990r. wytyczono zadania na przyszłość i wybrano delegatów na Zjazd Gminny Związku oraz Zarządy i Komisje Rewizyjne OSP.
Z początkiem tego roku całość sprzętu i wyposażenia jednostek straży oraz koszty ich utrzymania przechodzi pod Zarząd Gminy Łukowa. Rada Gminy w budżecie zaplanowała wydatki związane z działalnością straży na 40 mln zł.
16 marca odbył się w Chmielku Zjazd Gminny ZOSP. Swą obecnością zjazd zaszczycili: Komendant Wojewódzki Straży Pożarnej w Zamościu płk poż. Edward Wisz, Komendant Rejonowy Straży Pożarnej w Biłgoraju mjr poż. Mieczysław Kanty, Wójt Gminy Łukowa Jerzy Grzyb, Dyrektor BS w łukowej Henryk Wilk, delegaci na zjazd, ustępujący Zarząd Gminny i Komisja Rewizyjna. Poza wyborem nowego Zarządu wyłoniono delegatów na Zjazd Wojewódzki Związku OSP o osobach: druh Tadeusz Budzyński oraz druh Stanisław Ciepla.

Ciąg dalszy w przygotowaniu.